C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд – Русе има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

 

Окръжен съд – Русе обработва лични данни при изпълнение на съдебните си функции – правораздавателна дейност и като „обикновен“ администратор – при извършване на административна дейност.

 

Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Русе 7000, ул. „Александровска“ № 57

Работно време: понеделник – петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща: courtruse@gmail.com

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Светлана Енчева, служител връзки с обществеността в ОС - Русе

Електронна поща: courtruse.press@gmail.com

 

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

 

 1. Регистър „Персонал“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси, кадровата обезпеченост и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи в Окръжен съд – Русе, както и на кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в администрацията на Окръжен съд – Русе. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в съответствие с действащото законодателство. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за безопасни условия на труд и др.

 

 1. Регистър „Стажант-юристи“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и разпределението на стажант-юристи в Окръжен съд – Русе. За тези цели се обработват личните данни на лицата, кандидати за придобиване на правоспособност по специалността „Право“. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност на лицата. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закон за съдебната власт и др.

 

 1. Регистър „Контрагенти“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, финансово-счетоводна отчетност, осигуряване на материално-техническата база, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури и др. За тези цели се обработват данните на физически лица при участие в тръжни процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки и във връзка с изпълнение на договори, по които Окръжен съд – Русе е страна. Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закон случаи. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от ОРЗД, Закон за съдебната власт, Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Закон за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, Търговски закон и др.

 

 1. Регистър „Лични данни на лица, подали молби, жалби, предложения, сигнали и искания до Окръжен съд – Русе“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и използването им е ограничено само за служебни цели, като индивидуализирането и установяване на връзка с лицата. За тези цели се обработват данни на лица, които сезират Окръжен съд – Русе с молби, жалби, предложения, сигнали, искания и др. Личните данни в този регистър лицата предоставят сами на администратора и категориите им са по лична преценка, като най-често включват данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, лични данни относно съдебното им минало, както и такива за здравословното им състояние. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е българското законодателство, каквото е изискването на чл. 6, пар. 1, б. „в“ от ОРЗД и по-конкретно Административно-процесуалния кодекс , Закон за достъп до обществена информация, ГПК и др.

 

 1. Регистър „Инициативи на Окръжен съд – Русе“

Личните данни в този регистър се обработват с цел информиране на обществеността за дейността на Окръжен съд – Русе и други обществено значими цели за развитието на съдебната власт. В регистъра се обработват лични данни на студенти от Русенски университет и ученици от града, участващи в инициативи като например „Ден на отворените врати“ на Окръжен съд – Русе, Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и др. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е изразеното лично съгласие на субектите на лични данни, каквото е изискването на чл. 6, пар.1, б. „а“ от ОРЗД.

 

 1. Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства“

В регистъра се обработват лични данни на страните (техните представители или пълномощници) по делата, образувани в Окръжен съд – Русе във връзка с извършваните дейности, свързани пряко с основната дейност на администратора - правораздаване. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели – за всички дейности, свързани с обработването на делата: изготвяне на призовки, съобщения, писма до страните и техните представители или пълномощници, за изпращане на кореспонденция и др. Обработваните данни включват физическа и икономическа идентичност, социална идентичност, лични данни относно съдебното минало, както и такива за здравословното и гражданско състояние. Личните данни в регистъра се предоставят от физическите лица при образуване на дела, представяне на документи, както и от органи на съдебната власт, държавни органи и институции и др. Обработването на лични данни от Окръжен съд – Русе при изпълнение на съдебната му функция – правораздавателна дейност, се извършва при спазване на правилата, предвидени в процесуалните закони – ГПК, АПК, НПК и др. Личните данни, които се обработват в Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства“ за целите на наказателното преследване не попадат в материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 по силата на чл.2, пар.2, б.“г“ от Регламента, а се обработват на основание чл.49 ЗЗЛД.

 

 1. Регистър „Вещи лица, преводачи, съдебни заседатели и свидетели“

В регистъра се обработват лични данни на физически лица - вещи лица, преводачи, съдебни заседатели, лицата, допуснати в качеството им на свидетели по дела, образувани в Окръжен съд - Русе, във връзка с основната дейност на администратора – правораздаване. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели. Обработваните данни включват физическа, социална, семейна и икономическа идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в Закона за съдебната власт, ГПК, НПК, АПК и др.

 

В Окръжен съд – Русе се извършва видеонаблюдение от ГД“Охрана“-Регионална дирекция“Охрана-Русе“ към Министерство на правосъдието с цел контрол на достъпа и охрана на сградите и помещенията.

 

Категории получатели на лични данни извън структурата на Окръжен съд – Русе

 

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистратите и служителите в Окръжен съд – Русе и на други лица при изплащане на суми при наличие на правни основания;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

 

Окръжен съд – Русе извършва трансфер на лични данни в други държави (по дела с участие на лице/ца от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна)

 

Срок за съхранение на личните данни

 

В Окръжен съд – Русе действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове за съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Със срок „постоянен“ в Окръжен съд – Русе се съхраняват поименните разписания на длъжностите и работните заплати, годишните доклади и статистически отчети за дейността на съда. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 3, 5,10 или 20 години съгласно Номенклатурата.

 

Права на физическите лица

 

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

 

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. Субектите на данни имат възможност, при отказ от администратор по чл. 54, ал. 3, по чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56 ал. 6 и 7 от ЗЗЛД да упражнят правата си на информация, на достъп до данните, право на коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработването чрез ИВСС.

 

Право на жалба

 

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или Инспектората към Висшия съдебен съвет, в съответствие с чл.77 от Регламент (ЕС) 2016/679. По отношение на личните данни, обработвани в контекста на правораздавателната дейност, правота на жалба се упражнява пред ИВСС, който е компетентен надзорен орган, съгласно чл.17 ал.1 от ЗЗЛД.

 

Задължително предоставяне на лични данни

 

При събиране на лични данни в контекста на правораздавателната дейност това са случаите, в които съдът е сезиран от физическо лице и предоставянето на лични данни е елемент от определените в приложимия процесуален закон изисквания за редовност на документа, с който се сезира съда. Например, за целите на разглеждане на съдебни дела по общия исков ред на ГПК предоставянето на определена информация за физическата идентичност на ищеца (името и адреса) представлява задължително изискване за редовност на исковата молба на основание чл.127, ал.1, т.2 от ГПК и непредоставянето им може да има за последица оставяне на исковата молба без движение, а евентуално и нейното връщане. Тези данни могат да бъдат събрани от други източници, например регистър „Население“ при МРРБ по реда на Наредба № 14 от 18.11.2009 за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“.

 

Информация за интернет сайта на Окръжен съд – Русе

 

Сайтът на Окръжен съд – Русе използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На интернет страницата на съда се използват „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. „Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер можете винаги да изключите както нашите „бисквитки“, така и „бисквитките“ на трети страни. В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени „бисквитки“ и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация