C C C C A+ A A- X

Администрация

Съдебен администратор

 • ръководи работата на администрацията на окръжния съд.
 • издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.
 • планира, организира и ръководи съдебните служители;
 • отговаря за управлението на административната дейност на съда;
 • осигурява организационната връзка между административния ръководител и администрацията на съда, както и между съдиите и администрацията на съда;
 • организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;
 • въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;
 • създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;
 • организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите в случаите, предвидени в този правилник;
 • организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;
 • следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време;
 • съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител;
 • участва в комисията по атестиране и предлага промяна в ранговете и трудовото им възнаграждение;
 • предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания;
 • ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение на административния ръководител на съда;
 • ръководи и контролира снабдяването и оборудването на съда;
 • контролира събирането на таксите от администрацията на съда;
 • планира и контролира дейността по изграждането, поддържането и ремонта на съдебната сграда и другите сгради, стопанисвани от съда;
 • изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител на съда.

Т. Йорданова

Съдебен администратор

етаж 3, стая 18

+359 82 881 273, +359 878 825 487

Административен секретар

 • подпомага съдебния администратор при изпълнение на функциите му.
 • организира работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;
 • приема жалби, сигнали и предложения;
 • организира приема на граждани от председателя на съда;
 • организира воденето и съхраняването на служебните досиета;
 • поддържа библиотеката на съда;
 • подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела, като ги подрежда в следните папки: годишни доклади; статистически отчети; заповеди във връзка с административната дейност на съда; планове и проекти; писма на Висшия съдебен съвет (ВСС); писма и окръжни на Министерството на правосъдието; материали по избора и работата на съдебните заседатели; протоколи от общите събрания; жалби, сигнали и предложения; други книжа;
 • изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от председателя на съда или от съдебния администратор.

Е. Корчева

Административен секретар

етаж 3, стая 18

+359 82 881 318

Съдебни помощници

Съдебният помощник:

 • подпомага съдиите в тяхната работа;
 • извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;
 • изготвя проекти на съдебни актове;
 • проучва, анализира и обобщава практиката на ВАС и ВКС по различни въпроси;
 • изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания;
 • дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси;
 • изпълнява и други задачи, възложени от административния ръководител.

П. Стоянова, А. Абрашева, М. Трифонова

Етаж 3 Стая № 29

082 / 881 329

Финансова дейност и снабдяване

Звеното "Финансова дейност и снабдяване":

 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
 • осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
 • разработва проект за годишния бюджет на съда;
 • завежда, приключва и отчита бюджетните и набирателните сметки на съда;
 • извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели;
 • събира и отчита държавните такси; таксите на страните по изпълнителни дела, събирани от държавните съдебни изпълнители, се отнасят по отделна сметка;
 • води на отчет всички фондове, както и движимото и недвижимото имущество на съда;
 • осъществява материално-техническото снабдяване на съда с инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане.

И. Досева

Главен счетоводител

етаж 2, стая 39

+359 82 881 289

А. Георгиева

Счетоводител-касиер-домакин

етаж 2, стая 38

+359 82 881 290

Стопанисване и управление на съдебното имущество

Звеното "Стопанисване и управление на съдебното имущество":

 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в управлението на помещенията на съда;
 • ръководи екип от работници по поддръжка;
 • отговаря за строителството, ремонта, използването и стопанисването на съдебните сгради, предоставени на съда;
 • осъществява функции и изпълнява задачи по изготвянето на документация за провеждане на търгове, конкурси и обществени поръчки /откриване и провеждане на процедури/;
 • следи за изпълнението на утвърдените с бюджета средства за инвестиции на съдебната власт, като периодически изготвя доклад за резултатите от дейността, както и за допуснатите нарушения на инвестиционния процес, при което предлага мерки за отстраняването им;
 • организира дейността по противопожарната безопасност, по поддръжка на противопожарна известителна инсталация, СОТ, както и провеждането на инструктаж по безопасността на труда;
 • участва в работата на комисии, създадени за провеждане на търгове и конкурси за определянето на изпълнители на проекти и СМР за обекти от съдебната система, както и за въвеждането им в експлоатация;

Е. Иванов

Управител сграда

етаж 1, стая 34

+359 82 881 234, +359 878 825 497

Информационно обслужване и статистика

Звеното "Информационно обслужване и статистика":

 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда;
 • отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
 • осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
 • прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;
 • провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти;
 • организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на съда в интернет;
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;
 • контролира точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри;
 • изготвя всички статистически форми в електронна форма, по образец и своевременно, изисквани от съдилищата, в сроковете по ЗСВ и ги изпраща на ВСС;
 • изготвя и изпраща периодично (шестмесечно и годишно) на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет всички статистически формуляри.

Г. Георгиев

Системен администратор

етаж 2, стая 38А

+359 82 881 288, +359 878 825 490

Н. Ереева

Съдебен статистик

етаж 3, стая 31

+359 82 881 388

А. Генчева

Системен администратор

етаж 2, стая 38А

+359 82 881 244

Обща администрация

И. Иванов

Телефонна централа

етаж 1

+359 82 881 300

С. Енчева

Експерт, връзки с обществеността

етаж 3, стая 32

+359 82 881 332, +359 878 405 223

courtruse.press@gmail.com

Съдебна охрана /централен вход/

етаж 1

+359 82 881 241

Съдебни секретари

Съдебният секретар:

 • съставя протоколи за откритите съдебни заседания;
 • изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец, номерира страниците, изготвя и поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;
 • подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
 • изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания;
 • съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други, по определени образци;
 • съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията;
 • най-малко седем дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик;
 • изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание;
 • изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка, която съдържа дата и подпис, отстрани на определението, с което е наложена глобата;
 • в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството;
 • извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор;

Е. Димитрова, М. Пейнова, С. Пеева, М. Цонева, В. Якимова

Съдебен секретар

етаж 2, стая 35

+359 82 881 285

Н. Неделчева, Д. Стоянова, И. Венкова, Д. Ботева

Съдебен секретар

етаж 2, стая 36

+359 82 881 286

Т. Недева

Съдебен секретар

етаж 3, стая 32

+359 82 881 379

Архив

Работно време

 • от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване

Служба архив:

 • приема от служба "Съдебно деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
 • приема от административния секретар папките с документи по чл. 11, ал. 1, т. 7;
 • води архивната книга;
 • отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
 • извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
 • изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
 • отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;
 • извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след подписване на протокол, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител;
 • извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.

Г. Великова, А. Минкова

етаж 3, стая 34

+359 82 881 334

Връчване на призовки и съдебни книжа

Работно време

 • от 13:00ч до 14:00ч.

Служба връчване на призовки и съдебни книжа:

 • отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.
 • включва всички разносвачи на призовки и съдебни книжа.
 • връчва призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на процесуалните закони.
 • връща с бележка върху тях за причините за невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони.
 • удостоверява връчването с подпис на призовкаря, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването.
 • куриерите разнасят служебна поща и изпълняват възложените им от административния ръководител и от съдебния администратор задължения.

Служба по връчване на призовки и съдебни книжа

Етаж 1, Стая № 18

082 / 881 237

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация