C C C C A+ A A- X

Регистратури

Регистратура за класифицирана информация

Работно време

 • от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване

Служба регистратура класифицирана информация:

 • получава, създава, регистрира, обработва, съхранява, разпределя, предоставя и размножава класифицирана информация;

Работата с материали, съдържащи класифицирана информация, съхранявани в регистратурите, се извършва само в определеното работно време; изключение се допуска единствено с писмено разрешение на административния ръководител или упълномощено от него лице;
За регистратурата са осигурени отделни помещения, намиращи се в съответни на нивата на класификация на информацията зони за сигурност и защитени с необходимите по ЗЗКИ и правилника мерки за защита на класифицираната информация;

Завеждащ служба "Регистратура класифицирана информация"

Етаж 3 Стая № 31

082 / 881 344, 262

Регистратура

Работно време

 • от 9:00ч до 17:00ч. без прекъсване

Служба регистратура:

 • приема и регистрира входящата кореспонденция; във входящия дневник се описват всички документи и дела, постъпващи в съда.
 • експедира изходящата кореспонденция; в изходящия дневник се описват всички изходящи от съда документи и дела.
 • осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
 • води разносна книга; разносната книга съдържа информация за движението на документи между съда, прокуратурата и пощенските служби.
 • Разпределя и направлява постъпилата поща;
 • Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.

С оглед осигуряване на ефективно производство по делата, Ви обръщаме внимание, че подаваните в регистратурата и в деловодството на Окръжен съд - Русе документи, следва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони, съгл. чл. 44, ал. 1 от ПАРОАВАС, а именно:

 • подаваните искови молби, жалби и други документи, да отговарят на изискванията на чл. 55 от ПАРОАВАС, чл. 127, ал. 1 от ГПК и чл. 320, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от НПК, досежно точния адрес, БУЛСТАТ/ЕИК на юридическите лица и ЕГН на физическите лица.
 • подаваните документи да комплектовани, а приложените към тях писмени доказателства, представените пълномощни, документи за внесени държавни такси, брой преписи и приложения към тях - подредени по позиции съгласно писмен опис в края на текста на съответния документ.

Г. Иванова, В. Петрова

Регистратура

етаж 3, стая 33

+359 82 881 333

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация